mundArtbeiz aktuell
 
d'mundArtbeiz maCHt ferie! mir wünsCHed eu
e gueti zyt und sind wieder am 9. augusCHt
für eu da! andreas & angelika


dä witz diä wuCHä

dä hans gaht zum ersCHte mal a d'nordsee
und gseht d'ebbe. "so gemein, jetzt fahr
iCH extra an strand und dänn gaht s'meer wäg!"


 

ä guäti wuCHä wünsCHäd angelika & andreas lang mit tiim