Aktuell

jetzt reserviärä fürs silfäsCHter-menü

unter info@mundartbeiz.ch

am silfäsCHter isCH offä ab 17 uhr
a la carte oder menü

ä guäti wuCHä wünsCHäd angelika & andreas lang mit tiim
Menü schließen